Privacy verklaring

Privacy verklaring van Anjaluistert

Anjaluistert, gevestigd aan Leemskuilen 14, 5531NL, Bladel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.anjaluistert.nl

Leemskuilen 14, 5531NL, Bladel

+31619026559

J.B.N.E. van Lierop-Vinken is de Functionaris Gegevensbescherming van Anjaluistert. Ze is te bereiken via info@anjaluistert.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Anjaluistert verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Anjaluistert verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– ras

– seksuele leven (indien gerelateerd aan het onderwerp van een sessie)

– gezondheid

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

(Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@anjaluistert.nl, dan verwijderen wij deze informatie.)

– burgerservicenummer (BSN)

– Biometrische gegevens

– Genetische gegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Anjaluistert verwerkt jouw persoonsgegevens om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, maar ook als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Binnen Anjaluistert is er geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Anjaluistert bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zowel personalia als uitwerkingen van sessies worden compleet beveiligd bewaard voor de duur van maximaal 15 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Anjaluistert verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als behandelend therapeut heb ik wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Anjaluistert en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@anjaluistert.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Anjaluistert wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens

Let op: bovenstaande geldt uitsluitend voor persoonsgegevens en niet voor de inhoud van een sessie!

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Anjaluistert neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@anjaluistert.nl